آدرس   : خمین – خیابان شریعتی – خیابان طباطبایی شمالی

تلفکس : 46223408-086