نرم افزار
19

تقویت حافظه همراه با آموزش زبان 504

این نرم افزار بر اساس جعبه لایتنر عمل میکند که همراه با آموزش مجموعه لغات انگلیسی ۵۰۴ حافظه را  تقویت میکند. (لایتنر در واقع یک روش علمی یادگیری است که بر مبنای آن آموخته ها از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل می شوند)