محاسبه مقاومت حرارتی جدار ساختمان

ضريب انتقال گرماى جدارها با استفاده از ضریب هدایت حرارت مصالح متداول و روش های مندرج در فصل نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران محاسبه و با استاندارد منطقه مورد نظر مقایسه شده و وضعیت جداره از لحاظ مقاومت حرارتی نمایش داده می شود.

این اپلیکیشن بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی طراحی و ایجاد شده است.

دانلود از بازار